รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอน
1. มีการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการบรรยาย 
2. มีการทำแบบทดสอบ online 
3. มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนทั้งแบบกระดาษและแบบonline
4. เนื้อหาวิชามีการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การเตรียมตัวและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
1. ควรมีปากกาและสมุดจด
2. ควรมีเครื่องคิดเลข
3. ควร smartphone หรือ tablet หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มและทำแบบทดสอบ online 
กรณีที่ไม่มีกรุณาแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำแบบกระดาษแทน
Comments