ส่งรายงานครั้งที่ 1

ข้อที่ 1 การสร้างตารางแจกแจงความถี่ ของข้อมูลเพศ (V1) อาชีพ (V3) ระดับความพึงพอใจ 5 ด้าน

(a1 a2 a3 a4 a5)

ข้อที่ 2   วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ Mean median mode percentile ที่ 95 และการวัดการกระจาย ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ของตัวแปรอายุ (V5) รายได้ต่อเดือน (V6) รายจ่ายต่อเดือน (V7) ทำ CV ข้อมูลด้วย

การรายงาน ครั้งที่ 1

การรายงาน ครั้งที่ 1 ‎(Responses)‎Comments