ส่งรายงานครั้งที่ 2

โจทย์ข้อที่ 1 สมมติฐานการวิจัยคือ ลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 19,000 บาท ต่อเดือน
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ รายได้ต่อเดือน (V6)

โจทย์ข้อที่ 2 สมมติฐานการวิจัยคือ ลูกค้าชายกับลูกค้าหญิงมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ รายได้ต่อเดือน (V6)
                                เพศ (V1)
รูปแบบรายงาน คลิก

การรายงาน ครั้งที่ 2

การรายงาน ครั้งที่ 2 ‎(Responses)‎Comments