เอกสารประกอบการสอน

 ครั้งที่ เนื้อหาที่สอน     เอกสารประกอบการสอน     ใบกิจกรรม
 1 บทที่ 1 บทนำ 1. เส้นทางเวลาของสถิติ
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 
  บทที่ 2 การนำเสนอข้อมูล  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 2 บทที่ 3 และ บทที่ 4  1. เอกสารบทที่ 3 และ 4   
 3 บทที่ 5 และ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆเอกสารประกอบบทที่ 5, 6 และ 7
1. การคำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงแบบทวินาม
2. การคำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงแบบพัวซองค์
3. การคำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงแบบปกติแบบที่ 1
 
 4บทที่ 7 เว็บไซต์เรื่อง การแจกแจงแบบปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐาน 
 5 บทที่ 8เอกสารประกอบบทที่ 8 การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง 
เว็บไซต์เรื่องการแจกแจงตัวอย่าง
1. ใบกิจกรรมที่ 1 บทที่ 8
2. ใบการบ้าน
3. ใบกิจกรรมที่ 2 บทที่ 9 
 
 6บทที่ 9  เอกสารประกอบบทที่ 9 การทดสอบสมมติฐานเรื่องค่าเฉลี่ย
 
 7บทที่ 9 เอกสารประกอบบทที่ 9 การทดสอบสมมติฐานเรื่องสัดส่วน 1. ตัวอย่าง 9.15
2. แบบฝึกหัด เรื่องทดสอบสมมติฐานสัดส่วน
   แบบฝึกหัดก่อนสอบ 
เฉลยหน้า 1 หน้า 2 ส่วนที่ 1  หน้า 2 ส่วนที่ 2
 

Comments